Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.nadrzeseptiky.cz je Roman Mižigar se sídlem Na Kopečku 37, 675 21 Okříšky,  IČ: 69676844, DIČ: CZ7907274573.

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanoveními § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.nadrzeseptiky.cz (dále jen „e-shop“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky..

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Způsob uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webových stránkách www.nadrzeseptiky.cz tím, že si požadované zboží objedná prostřednictvím vložení zboží do e-košíku a objednávku odešle. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn měnit požadovaný druh zboží a zkontrolovat všechny údaje. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. To znamená, že podmínkou pro uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu je také přijetí objednávky zákazníka prodávajícím. Přijetí objednávky od kupujícího, prodávající zašle zákazníkovi potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu spolu s číslem zakázky. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel e-shopu Roman Mižigar odpovědnost. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si v tomto případě hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy, dle požadavků podle §53 občan. zák.:
Smlouva, k jejímuž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku, umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku můžete učinit do 14 dnů ode dne, kdy vám byla objednaná věc doručena.
Vyjma případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14ti dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele – na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku zboží, vyrobeného na zakázku dle objednávky zákazníka

3) Objednání a potvrzení zboží

Nabízíme Vám možnost nákupu z pohodlí Vašeho domova, kde můžete nakupovat NONSTOP. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo osobně na naší adrese.

Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího nebo uzavřených

kupních smluv. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • jméno nebo obchodní firma kupujícího
 • IČ a DIČ, pokud je plátcem DPH
 • adresa sídla nebo bydliště, případně doručovací adresa, pokud je odlišná od adresy sídla
 • telefonní kontakt
 • emailový kontakt
 • způsob dopravy
 • vymezení objednaného zboží

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje povinné identifikační údaje o zákazníkovi.
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat. Potvrzení objednávky musí obsahovat odsouhlasenou cenu a termín dodání.

 

Před odesláním zboží vás vždy telefonicky nebo e-mailem kontaktujeme o detailech doručení.

Rozměry, hmotnost, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou standardní a je možné se oboustranně dohodnout na určitých specializacích zboží. Cena a parametry zboží se mohou tímto změnit a tyto změny budou uvedeny v kupní smlouvě.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy (faktury) kupujícím.
V průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného materiálu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Ceny platné na našem e-shopu www.nadrzeseptiky.cz se odvíjí od minimálního odběrného množství konkrétních položek, které jsou specifikované v nákupním košíku a jsou platné pouze pro klienty, kteří řádně objednají zboží prostřednictvím internetové objednávky. Ceny inzerované na www.nadrzeseptiky.cz nejsou v plném rozsahu sortimentu platné pro další webové stránky provozovatele Romana Mižigara.

4) Zrušení objednávky

Zrušení objednávky může proběhnout pouze telefonicky (+420 732 668 991) společně s potvrzením e-mailem ().
V případě zrušení objednávky budou objednávajícímu účtovány náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zrušenou objednávkou.
V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas zákazníkovi (zboží je dočasně nedostupné, nevyrábí se, z důvodu stahování výrobku apod.), oznámí prodávající zákazníkovi tuto skutečnost ve lhůtě 2 dnů ode dne přijetí objednávky zákazníka prodávajícím a objednávka se okamžikem oznámení považuje za neuskutečněnou (tj. ruší se), nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

5) Dodací podmínky, podmínky dopravy, dodací lhůta

Termín plnění se sjednává standardně v rozmezí 7 – 14 dní, maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit – v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od koupě sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí. Termín dokončení prací sjednaných v rámci objednávky je stanoven v potvrzené objednávce.

Nejpozději v tento den je dodavatel povinen připravit objednané výrobky ve své provozovně.

Pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží je kupující povinen v den termínu uvedeném na objednávce vyzvednout.

Dodavatel se vyhrazuje právo dodat zboží před termínem uvedeným na objednávce na sjednané místo. Je-li sjednaná doprava, zajišťuje ji dodavatel, a to na území České republiky na své náklady.

Pokud kupující nepřevezme nebo nezajistí převzetí zboží na ve stanoveném a předem dohodnutém termínu na dodací adrese, má prodávající nárok na finanční odškodnění v plné výši za vzniklé škody (náklady na pohonné látky spojené s cestou k zákazníkovi, příp. čekací doba dopravce).

7) Převzetí zboží

Při přebírání objednaného zboží je zákazník nebo příjemce povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není zboží neporušené a nepoškozené. Pokud příjemce zjistí jakékoliv  poškození zboží, oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

8) Platební podmínky

Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu za dodané zboží sjednanou v kupní smlouvě. Pro objednávky je vždy platná cena v okamžiku uzavření objednávky.

Způsoby úhrady za zboží:

 • v hotovosti při předání zboží
 • záloha předem na účet a zbylá část při předání zboží
 • předem na účet

Číslo účtu: 1241442023/0800

 

9) Právo na vrácení zboží

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti (kupující/zákazník), má právo na vrácení zboží nakoupeného formou dálkového prodeje, a to do 14ti dnů od data prodeje. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prokázat předložením prodejního dokladu. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté, v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího nakoupil. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn zboží odmítnout. Dodavatel vrací zaplacenou zálohu včetně poštovného. V případě neoprávněně vráceného zboží za uvedených podmínek, je kupující povinen zaplatit náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět zákazníkovi, a dále zaplatit prodávajícímu vzniklé organizační náklady spojené s manipulací zboží ve skutečné vzniklé výši.

10) Reklamace a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §§ 2113 a 2158 a násl. NOZ).

Poškození při přepravě
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.
Reklamovat závadu lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že závada nebyla patrná už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do 2 pracovních dní po dodání; nebráni-li tomu vážné důvody

Případné reklamace přímo u našeho dopravce vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. zboží zašlete jako doporučeně (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
 4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
Budeme Vás informovat o stavu reklamace.
Na nové zboží a zboží  I. jakosti se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

Záruka se nevztahuje na:

 1. nesprávným použitím a manipulací výrobku
 2. nesprávným skladováním

11) Podmínky pro vrácení zboží

 • zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a obalu pokud byl součástí dodávky
 • zboží nesmí být jakkoliv poškozeno
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14dní od doručení zásilky
 • zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží – vrácené zboží tedy nesmí být zasláno na dobírku ( prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá)
 • u zakázkové výroby kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

12) Zboží na zvláštní objednávku

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 60% kupní ceny objednaného zboží bez DPH , které je atypického charakteru (vyrobeno speciálně na zakázku zákazníka). V případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

13) Ochrana osobních údajů

Zákazník (kupující) vyjadřuje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby Prodávající shromažďoval a zpracovával osobní údaje, které se týkají kupujícího, zejména údaje poskytnuté zákazníkem v objednávce, a to pouze pro vlastní obchodní účely.

Zákazník (kupující) je oprávněn kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů. Prodávající se zavazuje ukončit shromažďování a zpracovávání poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu po doručení odvolání souhlasu, ledaže by tím byl dotčen výkon práv Prodávajícího plynoucích z kupní smlouvy nebo z porušení kupní smlouvy.

Prodávající se výslovně zavazuje, že nenabídne poskytnuté osobní údaje k využití třetím osobám, s výjimkou propojených osob ve smyslu ust. § 66a obchodního zákoníku. Prodávající prohlašuje, že používá odpovídající technické vybavení k zabezpečení poskytnutých osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2015